Základy veřejného zdravotnictví
Mgr. Petra Nováková, DiS.
Anotace

Studijní materiál nabízí různorodý pohled na oblast veřejného zdraví a předkládá informace, které jsou úzce spjaty se zmiňovanou problematikou. Text slouží jako studijní podpora pro získání zásadních faktů o zdraví a nemoci.

Cíle

Cílem studijního materiálu je komplexně porozumět veřejnému zdraví v rámci oblasti zdravotnictví a získat souhrnné informace o zdraví a nemoci z pohledu zdravotní péče a zdravotnického systému.

Klíčová slova
Veřejné zdravotnictví, zdraví, nemoc, ekvita, determinanty, prevence, zdravotní péče, zdravotnické systémy, pojištění, ochrana a podpora zdraví, mimořádná událost, krizová situace.
Datum vytvoření
18. 01. 2019.
Časová dotace
780 minut
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. MALINA, Antonín. Úvod do veřejného zdravotnictví pro nelékaře. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. ISBN 978-80-87023-29-7.
 1. MÜLLEROVÁ, Dana a Anna AUJEZDSKÁ. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2510-2.
 1. Mezinárodní organizace: Světová zdravotnická organizace [online]. 07.05.2014 [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/svetova-zdravotnicka-organizace_9047_3115_8.html
 1. Mezinárodní spolupráce: Členství v GIN (Guidelines International Network). Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: https://www.uzis.cz/nas/mezinarodni-spoluprace
 1. Světový den duševního zdraví. Státní zdravotní ústav [online]. [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/svetovy-den-dusevniho-zdravi-2013
 1. KRÝSOVÁ, JUDr. Zdena. Podmínky pro výkon státního zdravotního dozoru. BOZP PROFI.CZ [online]. 17.9.2014 [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: https://www.bozpprofi.cz/33/podminky-pro-vykon-statniho-zdravotniho-dozoru-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Ep_FUjZLTuw8yAS55XoqLy4/
 1. MAREŠ, Jiří, ed. 30. výročí psychologie zdraví v České republice (1988-2018): sborník příspěvků. Brno: MSD, 2018. ISBN 978-80-7392-289-4.
 1. MARKOVÁ, Marie. Determinanty zdraví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. ISBN 978-80-7013-545-7.
 1. JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-592-9.
 1. VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník: Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv. 9., aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2009. ISBN 978-80-7345-202-5.
 1. ŠÍDLO, Luděk, Martin NOVÁK, Přemysl ŠTYCH a Boris BURCIN. Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku. V Praze: P3K, 2017. ISBN 978-80-87343-74-6.
 1. KOMÁREK, Lumír a Kamil PROVAZNÍK. Ochrana a podpora zdraví. Praha: Nadace CINDI ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK Praha, 2011. ISBN 978-80-260-1159-0.
 1. ZEMANOVÁ, Vanda a Martin DOLEJŠ. Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4492-5.
 1. Zahraniční rozvojová spolupráce: Zpráva OSN o lidském rozvoji za rok 2016. Ministerstvo zahraničních věcí české republiky [online]. 29.6.2017 [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/aktualne/zprava_osn_o_lidskem_rozvoji_za_rok_2016.html
 1. KERNOVÁ, MUDr. Věra. Co je podpora a ochrana zdraví. Státní zdravotní ústav [online]. [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/CINDI/kurz/podpora_20zdravi.pdf
 1. Zdraví 2020: národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. ISBN 978-80-85047-47-9.
 1. Základní informace o ÚZIS ČR. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/nas
 1. Euro Health Consumer Index 2017. Health consumer powerhouse [online]. 20.1.2018 [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: https://healthpowerhouse.com/publications/
 1. Nemocnice a zdravotnická zařízení podporující zdraví; Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH). Ministerstvo zdravotnictví ČR [online]. [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/nemocnice-podporujici-zdravi-a-zdravotni-sluzbyhph_3362_29.html
 1. Zdravotní péče v nebezpečí - Health Care in Danger. Český červený kříž [online]. [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: https://www.cervenykriz.eu/cz/hcid.aspx
 1. SEIFERT, Bohumil a Libuše ČELEDOVÁ. Základní pojmy praktického a posudkového lékařství. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2082-4.
 1. DOSTÁL, JUDr. Ondřej, Ph.D., LL.M. Práva pacientů a zdravotníků: Aktualizované vydání [online]. 2017 [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4083193
 1. ZLÁMAL, Jaroslav. Etika, legislativa a organizace zdravotnictví ČR. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Laboratoř růstových regulátorů, 2016. ISBN 978-80-7402-247-0.
 1. JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. ISBN 978-80-7553-414-9.
 1. DOLANSKÝ, Hynek, BOHÁČ, Jan, ed. Zdravotnická dokumentace v praxi praktického lékaře. Praha: Raabe, [2018]. Lékařská legislativa. ISBN 978-80-7496-375-9.
 1. BRABCOVÁ, Iva a Sylva BÁRTLOVÁ. Management v ošetřovatelské praxi. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. ISBN 978-80-7422-402-7.
 1. BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-984-5.
 1. Ministerstvo zdravotnictví: O ministerstvu. Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/
 1. Proč se finančně vzdělávat?: Obecně o pojištění. Ministerstvo financí České republiky [online]. 30. 4. 2014 [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: https://www.psfv.cz/cs/pojisteni/pojisteni-obecne
 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna: Plátci [online]. [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: https://www.vzp.cz/
 1. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.
 1. Portál krizového řízení [online]. 2018 [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/
 1. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje [online]. 2017 [cit. 2019-01-18]. Dostupné z: https://www.zzslk.cz/zakladni-informace/