Zvuková technika a elektroakustika (zvuková technika + elektrotechnika)
Ing. Tomáš Vyšinský
Anotace

Výukový materiál je ve své první polovině zaměřen na teorii elektrotechniky pro promítačský kurz, kde jsou důkladně vysvětleny principy elektrických jevů, vodičů a polovodičů a jejich aplikace v konkrétních elektrických prvcích. Zmíněny jsou také principy některých dalších zařízení s důrazem na jejich využitelnost v kině. Nechybí ani základní BOZP včetně uvedení důležitých předpisů a norem. Druhá polovina se věnuje teorii zvuku, zvukovým jevům, fyziologii lidského sluchu a akustice uzavřených prostor. Důležitou kapitolou je popis elektroakustického řetězce v kině včetně zvukových systémů minulých i budoucích.

Cíle

Cílem je, aby čtenář pochopil příčiny vedení elektrického proudu materiály a využití těchto vlastností v polovodičích. Čtenář pochopí chování polovodičů a bude schopen popsat funkci vybraných elektrických prvků. Bude se orientovat v oblasti elektromotorů, zesilovačů a v sítích elektrických rozvodů. Čtenář po přečtení textu dokáže popsat způsoby šíření zvuku prostorem i konstrukcemi a princip vnímání zvuku lidským uchem. Dovede pospat princip základních typů reproduktorů a mikrofonů a dovede vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými zvukovými systémy v kinematografii.

Klíčová slova
Elektrotechnika, elektrický proud, polovodiče, zesilovače, elektromotory, UPS, zvuk, zvuková vlna, fyziologie sluchu, akustika prostoru, audiotechnika, zvukové systémy v kině, zvuk na filmu, promítačský kurz.
Datum vytvoření
3. 12. 2020
Časová dotace
65 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. JIŘÍČEK, Ondřej. Úvod do akustiky. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 2002. ISBN 9788001024607;8001024601.
 1. Kolektiv autorů. Učební texty pro promítače v širokoúhlých kinech. 1. vydání. Praha: Ústřední půjčovna filmů, 1977.
 1. REŽNÝ, Jiří. Základy pro promítače 35 a 16 mm filmu: Elektrotechnika. Praha: Lucernafilm.
 1. REŽNÝ, Jiří. Základy pro promítače 35 a 16 mm filmu: Akustika. Praha: Lucernafilm.
 1. REŽNÝ, Jiří. Základy pro promítače 35 a 16 mm filmu: Elektroakustika. Praha: Lucernafilm.
 1. NOVOTNÝ, Jiří. Promítačský kurz: Elektrotechnika [přednášky]. Praha: SPŠ ST Praha, 14. 10. 2020 a 21. 10. 2020.
 1. BERKA, R., RUND, F., HUSNÍK, L., SPORKA, A. Multimédia I. Praha: ČVUT FEL, 2016. ISBN: 978-80-01-05859-6.
 1. KRÁLOVÁ, Magda. Elektromagnetická indukce. Techmania Science Center: EDUPORTÁL. [cit. 26. 10. 2020], [online]. Dostupné z: https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika/elektromagneticka-indukce/elektromagneticka-indukce
 1. KRŮŽELA, Miroslav. Stabilizátory napětí a jejich řešení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 64 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/6756. Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics, Ústav aplikované informatiky. Vedoucí práce Macků, Lubomír.
 1. PECEN, Vojtěch. Výkonové zesilovače v pevné fázi pro pásmo L. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017. Dostupné také z: https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/65274. Diplomová práce. Vedoucí práce prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.
 1. ZOUFALÝ, Jiří. Elektrické stroje a přístroje. Integrovaná střední škola Sokolnice. [cit. 15. 11. 2020], [online]. Dostupné z: https://projekty.osu.cz/irp2016/Elektricke_stroje_a_pristroje.pdf
 1. NOVOSÁD, Ladislav. Elektrické motorky malých a velmi malých výkonů pro letecké modelářství, průzkum trhu.: 19. 11. 2010, [cit. 15. 11. 2020]. Dostupné z: http://dspace.vsb.cz/handle/10084/93227. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D.
 1. DUŠEK, Tomáš. Mikrofony: Typy podle mikrofonní vložky. [cit. 28. 11. 2020], [online]. Dostupné z: http://nf.duseknet.com/mikrofon02.htm
 1. JANDORA, Radek. Elektromagnetická indukce. Gymnázium Bučovice. [cit. 26. 10. 2020], [online]. Dostupné z: http://radek.jandora.sweb.cz/f16.htm
 1. DIVIŠ, Jozef. Základy elektroniky. SPŠE Mohelnice. [cit. 26. 10. 2020], [online]. Dostupné z: http://old.spsemoh.cz/vyuka/zel/
 1. TICHÝ, Milan. Elektronika: Usměrňovací dioda. MFF UK Praha. [cit. 27. 10. 2020], [online]. Dostupné z: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta/elektronika/kap2/2_2_2.html
 1. FUKSA, Antonín. Míhání a stroboskopický jev – 3. část. Světlo: Časopis pro světlo a osvětlování. Praha: 22. 9. 2019. [cit. 28. 10. 2020], [online]. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/clanek/mihani-a-stroboskopicky-jev-3-cast--3527
 1. KŘÍŽ, Michal. Rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S. ProfiElektrika.cz. [cit. 28. 10. 2020], [online]. Dostupné z: https://elektrika.cz/data/clanky/rozdil-mezi-sitemi-tn-c-a-tn-s/view
 1. DUDEK, Jan. Bezpečnost v elektrotechnice. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010. [cit. 28. 10. 2020], [online]. Dostupné z: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/FEI/bezpecnost/bezpecnost_v_elektrotechnice-ucebni_text.pdf
 1. SILVA, Robert: Overview of the DTS:X Surround Sound Format. Lifewire. [cit. 29. 11. 2020], [online]. Dostupné z: https://www.lifewire.com/dts-x-surround-sound-format-1847004
 1. COHEN, Steven: What is DTS:X?. Home-Def Digest. 24. 4. 2017. [cit. 29. 11. 2020], [online]. Dostupné z: https://www.highdefdigest.com/news/show/what-is-dtsx/38951
 1. MOUDRÝ, Jiří, BLÁHA, Ivo. Úvod do oboru zvuková tvorba: Postup zpracování zvukové složky u filmového díla, profese mistra zvuku a jeho spolupráce s ostatními členy tvůrčího štábu. Praha: FAMU. [cit. 29. 11. 2020], [online]. Dostupné z: https://www.famu.cz/media/Texty_k_%C3%BAvod%C5%AFm_do_oboru_zvukov%C3%A1_tvorba.DOC
 1. HD Elektro: Poradna. Záložní zdroje – UPS. [cit. 28. 10. 2020], [online]. Dostupné z: http://www.hd.cz/rady/zalozni-zdroje-ups.php
 1. Coulombův zákon – zápis do sešitu. Fyzika 007. [cit. 26. 10. 2020], [online]. Dostupné z: http://www.fyzika007.cz/elektrina-a-magnetismus/elektricky-naboj-a-elektricke-pole/coulombuav-zakon---zapis-do-sesitu
 1. Galvanické články a akumulátory. Fyzika 007. [cit. 28. 10. 2020], [online]. Dostupné z: http://www.fyzika007.cz/elektrina-a-magnetismus/elektricky-proud-v-kapalinach-a-plynech/galvanicke-clanky-a-akumulatory
 1. Poraďme se: Poradenství v životním prostředí trochu jinak. Baterie a akumulátory. [cit. 28. 10. 2020], [online]. Dostupné z: http://poradme.se/index.php/Baterie_a_akumul%C3%A1tory
 1. Bangkok Hospital Phuket Segment, Chest compressions at 100 per minute performed on a dummy, as part of Cardiopulmonary resuscitation.. [cit. 19. 11. 2020], [online]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_compressions.gif Licence: CC-BY 3.0