Absolventská práce – především jako vzdělávací (nikoli zkušební) nástroj – aneb komplexní metodický koncept pedagogického přístupu – část I.
František Francírek
Anotace

Publikace se věnuje problematice dosud nedoceněného významu absolventských prací, především tedy přetrvávající pedagogické nesourodosti a nepropojenosti všech jejich etap – výuky v rámci absolventského semináře (a jejím hodnocením), obsahu praxe (a jejím hodnocením) a tvorby absolventské práce spolu s jejím vedením (a jejich hodnocením vedoucím, oponentem i komisí). Každá z těchto etap existuje a funguje spíše autonomně a nezajišťuje tak proto základní předpoklad vzdělání – porozumění podstatě, smyslu a kontinuu učebního procesu ze strany studenta. V rámci jedné školy chybí jednotná metodika, která by tyto jednotlivé etapy žádoucím způsobem koordinovala a provazovala. Výukový i studijní potenciál pedagogů i studentů je takto nevědomě prohospodařen, a to ke zjevnému úkoru obou stran. Publikace přináší praktické postřehy, návody i metodické formáty k okamžité aplikaci do učebního procesu.

Cíle

Motivovaný čtenář po pozorném prostudování tohoto vzdělávacího materiálu dosáhne níže uvedených znalostí a kompetencí.

1. Rozpozná a realisticky vyhodnotí skutečný význam a potenciál absolventské práce, její užitečné a prospěšné možnosti a příležitosti.

2. Zjistí, určí, posoudí a připraví vhodné podmínky a postupy k zajištění a naplnění těchto potenciálních možností a příležitostí.

3. Zvládne prakticky vyzkoušet odpovídající nástroje a prostředky. Poradí si s nimi tak, aby využil všech rozpoznaných potenciálních možností a příležitostí absolventské práce.

4. Dokáže svá zjištění, postupy, návrhy, výkony a výsledky srozumitelně interpretovat, prezentovat, obhájit a implementovat.

Klíčová slova
absolventská práce, analýza a porovnání, diskuse a dohoda, doporučení a opatření, doprovázení a podpora, emoce a psychohygiena, etapy a fáze, formáty a postupy, harmonogram a rozpočet, hodnocení a zhodnocení, informace a inspirace, kontakt a komunikace, mapa a projekt práce, metodika a evidence, motivace a smysl, možnosti a potřeby, návyky a změny, obory a profese, osobnostní a studijní předpoklady, osvojování a vzdělávání, ověřování a zpětná vazba, plán a skutečnost, prezentace a obhajoba, prospěšnost a uplatnění, průběžnost a pravidelnost, přínos a užitek, role a kompetence, rozhodování, výběr a volba, samostatnost a odpovědnost, samostudium a interakce, sebehodnocení a posudky, spolupráce a soutěž, struktura a obsah, téma a předmět práce, teorie a praxe, zájmy a záliby, znalosti, dovednosti a zkušenosti
Datum vytvoření
20.06.2019
Jazyková verze
česky
Licence