Právo – právo v podnikání
Ing. Helena Štěpánová, Ph.D.
Anotace

Materiál zahrne základní kompetence z právních odvětví, která se vztahují k podnikání se zaměřením na obor gastronomie, hotelnictví a turismus (elektronická evidence tržeb, bezpečnost a ochrana, sdílené ubytování apod.). Bude doplněn formuláři a odkazy na příslušné právní předpisy a právní portály a bude je aplikovat na konkrétní případy z praxe.

The material will include the core competencies of the legal branch related to the business focusing on gastronomy, hotels and tourism (electronic sales records, security and protection, shared accommodation, etc.). Forms and references to relevant legal regulations, legal portals are added and are applied to specific cases from practice.

Cíle

Absolvent získá základní kompetence z právních odvětví, která se vztahují k podnikání se zaměřením na živnostenské a obchodní právo. Pracuje s příslušnými právními předpisy a umí je aplikovat do provozu ubytovacích a stravovacích zařízení. Vyhledá informace v živnostenském a obchodním rejstříku. Vysvětlí obchodní závazkové vztahy a jejich zajištění. Charakterizuje jednotlivé druhy obchodních smluv. Má základní představu o předmětu práva autorského.

Klíčová slova
Podnikání, soukromé a obchodní právo, obchodní korporace, živnost, obchodní a živnostenský rejstřík, smlouva, závazek, odpovědnost za škodu, autorské poplatky, místní poplatky, sdílená ekonomika, elektronická evidence tržeb, ochrana osob.
Datum vytvoření
10.12.2018 (aktualizace 01.03.2021)
Časová dotace
40 h
Jazyková verze
česky
Licence
ISBN 978-80-88418-28-3
Zdroje
 1. ŠÍMA, Alexander a SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 16. doplněné vydání. V Praze: C. H. Beck, 2019. Beckovy učební texty. ISBN 978-80-7400-663-0.
 1. DVOŘÁKOVÁ, Klára a KRÁLOVÁ, Renata. Cestovní právo. V Praze: C. H. Beck, 2015. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-267-0.
 1. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů
 1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 1. Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
 1. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 1. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 1. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 1. Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tj. protikuřácký zákon
 1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 1. Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů
 1. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 1. Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 1. Nakladatelství Sagit, a. s., http://www.sagit.cz [online]. [cit. 2021-03-01]
 1. CzechTrade, https://www.businessinfo.cz [online]. [cit. 2021-03-01]
 1. Internet Info, s. r. o., https://business.center.cz [online]. [cit. 2021-03-01]
 1. Ministerstvo spravedlnosti ČR, https://www.justice.cz [online]. [cit. 2021-03-01]
 1. AION CS, s. r. o.,https://www.zakonyprolidi.cz [online]. [cit. 2018-12-10]
 1. Ministersrvo vnitra ČR, https://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx [online]. [cit. 2018-12-10]
 1. Autor Monika Rychlíková, Milada Sukdoláková, 2013, http://www.ceskatelevize.cz/porady/10604698737-pravo-pro-kazdeho/213563231200003-zavazkove-pravo
 1. Monika Rychlíková, Milada Sukdoláková, 2013, http://www.ceskatelevize.cz/porady/10604698737-pravo-pro-kazdeho/213563231200005-nahrada-skody/
 1. Daniel Morávek, 2019, https://www.podnikatel.cz/clanky/rodinne-firmy-ziskaji-definici-melo-by-jim-to-otevrit-cestu-pro-cilenou-podporu/?utm_source=newsletter-html-d&utm_medium=text&utm_campaign=2019-01-02