Speciální druhy cestovního ruchu
Ing. Alena Votoupalová.
Anotace

Výukový materiál je zdrojem informací o jednotlivých druzích cestovního ruchu, které mohou pracovníci v cestovních kancelářích vytvářet jako své produkty a tím je i nabízet klientům. Jednotlivé druhy jsou stručně popsány z pohledu motivace klientů, kdy každá osoba má jiné očekávání od cestovního ruchu, např. sportovní jedinci chtějí aktivní sportovní zájezd, filmoví diváci se jezdí dívat na natáčení, jiní chtějí zařídit svatbu v exotických destinacích, dále také z pohledu potřeb klientů, např. osoby se zdravotním postižením. Nemalá část skript je věnovaná zdravotnímu cestovnímu ruchu. Důležitou roli hrají cestovní kanceláře při zařizování akcí pro firmy, které potřebují zabezpečit různé formy cestovního ruchu pro své zaměstnance a to od konferencí a seminářů až po teambuildingové akce.

Cíle

Po nastudování materiálu bude student umět vyjmenovat různé druhy cestovního ruchu, které jsou momentálně k dispozici na trhu. Student si uvědomí rozdíly mezi jednotlivými druhy cestovního ruchu, především z pohledu přípravy těchto druhů v cestovních kancelářích. Poněvadž zná potřeby cílového klienta, může tyto znalosti využít v přípravě zájezdů a pobytů, které jsou účelně zaměřeny na očekávání klientů. Podrobněji se skripta zabývají zdravotním cestovním ruchem a kongresovou turistikou, poněvadž se jedná o oblasti, které jsou na trhu velmi žádané. Student bude znát podrobně nabízené služby v těchto oblastech, konkrétní kroky při přípravě kongresové akce, popř. činnost marketingového oddělení lázeňské organizace. Studenti se tak mohou v této oblasti uplatnit a nalézt zaměstnání.

Klíčová slova
Pojem cestovní ruch, klasifikace cestovního ruchu, animace, klubový cestovní ruch, zdravotní CR, lázeňství, wellness, gastronomický CR, sportovní CR, temný CR, svatební CR, filmový CR, vesmírný CR, náboženský CR, incentivní CR, kongresová turistika, teambuildingové akce, seniorský CR, cestování osob se zdravotním postižením, cestovní ruch sexuálních menšin, dobrovolnický CR, venkovská turistika a agroturistika, udržitelný CR
Datum vytvoření
26. 03. 2019
Časová dotace
40 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
ISBN 978-80-88418-30-6
Zdroje
 1. CATHALA, Hana. Wellness: od vnějšího pohybu k vnitřnímu klidu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2323-5.
 1. ČERTÍK, Miroslav. Cestovní ruch: vývoj organizace a řízení. Praha: Off, c2000. ISBN 80-238-6275-8.
 1. HESKOVÁ, Marie. Cestovní ruch: pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-948-3.
 1. JANDOVÁ, Dobroslava. Balneologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2820-9.
 1. KOTÍKOVÁ, Halina. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4603-6.
 1. ORIEŠKA, Ján. Technológia služieb cestovného ruchu II. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 1997. ISBN 80-8055-064-6.
 1. ORIEŠKA, Ján. Technika služeb cestovního ruchu. Praha: Idea servis, 1999. ISBN 80-85970-27-9.
 1. PALATKOVÁ, Monika a Jitka ZICHOVÁ. Ekonomika turismu: turismus České republiky : vymezení a fungování trhu turismu, přístupy k hodnocení významu a vlivu turismu, charakteristika turismu České republiky. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3748-5.
 1. STŘÍBRNÁ, Marie. Venkovská turistika a agroturistika. Praha: Profi Press, c2005. ISBN 80-86726-14-2.
 1. ČSN EN 13809 Služby cestovního ruchu – Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) – Terminologie (ČNI, 2004).
 1. EN ISO 18513 Tourism services – Hotels and other types of tourism accommodation – Terminology (ISO 18513:2003)
 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké přepravě.
 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.
 1. vyhláška 308/009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 1. https://www.cd.cz/cestovani-zdravotne-hendikepovanych/default.htm