Doprava v cestovním ruchu
Ing. Alena Votoupalová.
Anotace

Výukový materiál je zdrojem informací o jednotlivých druzích dopravy, se kterými se pracovníci cestovních kanceláří a agentur setkávají při svých činnostech. Student se seznámí s možnostmi agentur při prodeji jízdenek a letenek u pravidelných spojů. Podrobně jsou vysvětleny principy u nepravidelné dopravy, především u charterových letů v letecké dopravě a u kyvadlové a příležitostné dopravy v rámci silniční dopravy. Důraz je pak kladen na znalost smluvních vztahů mezi dopravci a cestovními kancelářemi, poněvadž tato činnost je důležitá při tvorbě zájezdů.

Cíle

Po nastudování materiálu vyjmenuje student všechny druhy dopravy s jejich výhodami a nevýhodami pro použití při tvorbě zájezdů. Student bude znát roli cestovních kanceláří a agentur při zprostředkování prodeje dopravních cenin, především pak letenek, rozliší činnost IATA a NON IATA agentur. Bude znát roli globálních distribučních systémů při zprostředkování prodeje služeb cestovního ruchu. Porozumí obsahu smluv mezi dopravci a cestovními kancelářemi, které se uzavírají při tvorbě zájezdů, bude si umět vypočítat kalkulaci dopravce u silniční dopravy.

Klíčová slova
Pravidelná a nepravidelná doprava, charterová doprava, klasické letecké společnosti, nízkonákladové letecké společnosti, letecké aliance, cena letenky, IATA a NON IATA agentury, Globální distribuční systémy, zavazadla, smluvní vztahy mezi CK a dopravci, vyhláška AETR, kalkulace silničního dopravce, kyvadlová a příležitostná doprava, jízdní listy, kategorie vlaků, lodní okružní plavby, trajekty.
Datum vytvoření
31. 01. 2019
Časová dotace
40 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
ISBN 978-80-88418-04-7
Zdroje
  1. BERÁNEK, Jaromír. Ekonomika cestovního ruchu. Praha: Mag Consulting, 2013. ISBN 978-80-86724-46-1.
  1. EISLER, Jan. Ekonomika dopravy pro střední a vyšší odborné školy. Praha: Fortuna, 2000. ISBN 80-7168-699-9.
  1. MACHAČKA, Ivo. AETR: pravidla práce osádek v mezinárodní silniční dopravě: povinnosti dopravce a řidiče: tachografy a jejich použití. 4., přeprac. vyd. Praha: BertelsmannSpringer CZ, 2002. ISBN 80-85629-15-1.
  1. PRUŠA, Jiří. Svět letecké dopravy. Praha: Galileo CEE Service ČR, 2007. ISBN 978-80-239-9206-9.
  1. ZURYNEK, Josef, Lubomír ZELENÝ a Michal MERVART. Dopravní procesy v cestovním ruchu. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-335-5.
  1. ČSN EN 13809 Služby cestovního ruchu – Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) – Terminologie (ČNI, 2004).
  1. Zákon č. 111/1994 Sb., Zákon o silniční dopravě, ve znění p.p.
  1. Zákon č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon, ve znění p.p.
  1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě.
  1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006, o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.