Cestovní kancelář
Ing. Alena Votoupalová
Anotace

Výukový materiál je zdrojem informací o činnostech vykonávaných cestovními kancelářemi a cestovními agenturami. Student se seznámí s tvorbou všech druhů zájezdů včetně jejich kalkulace, s jejich propagací a prodejem. Důraz je kladen na znalost zákonů, které problematiku činnosti cestovních kanceláří řeší, především na zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu.

Cíle

Po nastudování materiálu bude student znát podmínky pro založení cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. Přesně rozliší činnost výjezdových a příjezdových cestovních kanceláří, bude umět vytvořit všechny druhy zájezdů včetně uzavření smluv s obchodními partnery a jejich následné kalkulace. Bude umět vyplnit smlouvu o zájezdu, zájezd nabídnout v propagaci a zabezpečit jeho prodej.

Klíčová slova
Cestovní kancelář, incomingová agentura, cestovní agentura, pojištění cestovních kanceláří, garanční fond, poznávací zájezd, pobytový zájezd, trasování zájezdu, itinerář, kalkulace, garance, opce, ad-hoc smlouvy, smlouva o zájezdu, propagace zájezdů, provizní prodej.
Datum vytvoření
30. 10. 2018
Časová dotace
40 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
ISBN 978-80-88418-00-9
Zdroje
 1. BERÁNEK, Jaromír. Ekonomika cestovního ruchu. Praha: Mag Consulting, 2013. 285 s. ISBN 978-80-86724-46-1.
 1. ČECH, Jiří. Malá encyklopedie cestovního ruchu: vybrané pojmy v češtině a angličtině, definice, zkratky. Praha: Idea servis, 1998. 130 s. ISBN 80-85970-19-8.
 1. DROBNÁ, Daniela a Eva MORÁVKOVÁ. Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost. Praha: Fortuna, 2004. 205 s. ISBN 80-7168-901-7.
 1. KUNEŠOVÁ, Eva a Blanka FARKOVÁ. Technika zahraničních zájezdů. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Idea servis, 2004. 137 s. ISBN 80-85970-44-9.
 1. PALATKOVÁ, Monika. Management cestovních kanceláří a agentur. Praha: Grada, 2013. 217 s. ISBN 978-80-247-3751-5.
 1. SEIFERTOVÁ, Věra. Průvodcovské činnosti. Praha: Grada, 2013. 205 s. ISBN 978-80-247-4807-8.
 1. ČSN EN 13809 Služby cestovního ruchu – Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) – Terminologie (ČNI, 2004).
 1. Zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění p.p.
 1. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p.
 1. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění p.p.
 1. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění p.p.
 1. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p.p.
 1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.