Výsledek hospodaření účetní jednotky
Ing. Kamila Dvorská, Ph.D.
Anotace

Uživatel tohoto digitálního zdroje se seznámí s účtovými skupinami a nejčastěji používanými účty nákladů a výnosů v praxi a pochopí jejich charakteristiku. Rozumí členění účtů na rozvahové a výsledkové, včetně jejich návaznosti na příslušný výkaz rozvahy nebo výsledovky. Prohloubí své znalosti o obsahové náplni jednotlivých účtů a bude schopen určit, jaké typy nákladů nebo výnosů na tyto účty patří. Uživatel se naučí postup při výpočtu výsledku hospodaření a jeho následné transformaci na základ daně. Seznámí se s důležitými povinnostmi, které ukládá zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví. Jde zejména se o povinnost správného posouzení daňové uznatelnosti vynaložených nákladů a dodržení principu časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů.

Cíle

Uživatel digitálního zdroje:

Chápe rozdíl mezi rozvahovými a výsledkovými účty.

Zná účtové třídy a skupiny nákladů a výnosů a obsah nejčastěji používaných účtů.

Rozumí rozdílu mezi účetní výsledovkou a výkazem zisku a ztráty.

Umí zjistit výsledek hospodaření z výsledovky i z rozvahy a rozumí propojení těchto výkazů.

Má přehled o daňově neuznatelných typech nákladů, které se v praxi vyskytují.

Zná zásady pro transformaci výsledku hospodaření na základ daně.

Rozumí principu časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů.

Zná obsah účetní závěrky a rozsah jejich výkazů dle kategorizace účetní jednotky.

Klíčová slova
Rozvahové účty, výsledkové účty, výsledovka, výkaz zisku a ztráty, výsledek hospodaření, náklady, výnosy, účtové třídy a účtové skupiny, syntetický účet, analytický účet, daňově uznané náklady, časové rozlišení nákladů a výnosů, kurzové rozdíly, základ daně, daň z příjmů, účetní závěrka.
Datum vytvoření
28. 2. 2020
Časová dotace
18 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
ISBN 978-80-88418-45-0
Zdroje
 1. DVORSKÁ, Kamila. Finanční účetnictví II. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s., 2009. 61. ISBN 978-80-7410-013-0.
 1. JINDRÁK, Jaroslav. Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele. Anag, 2020. 304. ISBN 978-80-907468-1-7.
 1. MRKOSOVÁ, Jitka. Účetnictví 2019, učebnice pro SŚ a VOŠ. Brno: Edika, 2019. 312. ISBN 978-80-266-1403-6.
 1. NOVOTNÝ, Pavel. Účetnictví pro úplné začátečníky 2020. Praha: GRADA Publishing, 2019. 208, ISBN 978-80-271-1037-7.
 1. PELECH, Petr. Daně z příjmů s komentářem – 17. vydání. Anag, 2018. 832. ISBN 978-80-7554-144-4.
 1. SKÁLOVÁ, Jana a kolektiv autorů. Podvojné účetnictví 2019. Praha: GRADA Publishing, 2019. 192. ISBN 978-80-271-2249-3.
 1. MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2019. Praha: GRADA, 2019. 296. ISBN 978-80-271-2435-0.
 1. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
 1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
 1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
 1. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ČÚS pro podnikatele č. 019, Náklady a výnosy.