Profesní etika
Mgr. Barbora Zajíčková
Anotace

Studijní text seznamuje blíže s pojmy morálka a etika, přibližuje etiku jako filozofickou disciplínu a nabízí stručný vhled do této vědy. Zvláště pak zpracovává téma podnikatelské etiky, zabývá se také významem etického kodexu organizace a zprostředkovává pohled na firemní kulturu.

Cíle

Čtenář si prostřednictvím tohoto materiálu osvojí své znalosti v oblastech etických kodexů, v podnikové kultuře a v základních etických hodnotových kategoriích.

Klíčová slova
Morálka, etika, mravnost, ctnost, svědomí, hodnota, kultura podnikání, nástroje kultivace etiky, etický kodex
Datum vytvoření
10. 07. 2019
Časová dotace
24 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
ISBN 978-80-88418-19-1
Zdroje
 1. STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7113-236-5.
 1. HUBER, Wolfgang. Etika: základní otázky života. Přeložil Petr BABKA. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-642-0.
 1. PŘÍKASKÝ, Jiljí Vladimír. Učebnice základů etiky. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN 80-7192-505-5.
 1. HURNÍKOVÁ, Květa a Petr SZURMAN. Filozofie a etika: studijní opora pro kombinovanou formu studia. Ostrava: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, 2011. ISBN 978-80-87540-00-8.
 1. SEKNIČKA, Pavel a Anna PUTNOVÁ. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5545-8.
 1. BLECHA, Ivan. Filosofie. 3. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-069-5.
 1. ENCHANTED, G. Pythagoras. [cit. 25. 5. 2019] Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3_Pythagoras.jpg. [online].
 1. JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. ISBN 978-80-7553-414-9.
 1. HORNER, J.J. Sokrates, Platon, Aristoteles. [cit. 26. 5. 2019]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bildnisse-_Sokrates,_Platon,_Aristoteles,_Diogenes_-_Horner_Johann_Jakob_-_1830.jpg. [online].
 1. ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Vyd. v tomto překl. 3., v nakl. Academia 2. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200-0953-1.
 1. UNIVERSITAT Freiburg, J.A. Schumpeter. [cit. 28.5. 2019] Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Schumpeter_ekonomialaria.jpg [online].
 1. UNIVERSITY of Chicago Law School. R. Coase. [cit. 28.5. 2019] Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coase_Smiling.jpg [online].
 1. BEDNÁŘ, Vojtěch. Sociální vztahy v organizaci a jejich management. Praha: Grada, 2013. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4211-3.
 1. CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, c2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3348-7.
 1. UNKNOWN, T.Donaldson. [cit. dne 29.5. 2019] Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donaldson,_Thomas_L._(The_Builder,_1869-07-24).jpg [online].
 1. USAID, A.K. Sen. [cit. dne 29.5. 2019] Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Amartya_Sen.jpg [online].
 1. HdeK, Transparency International Berlin. [cit. dne 29.5. 2019] Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transparency_International_Berlin.jpg [online].
 1. BEYER,D, Buddha. [cit. dne 29.5. 2019] Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kamakura_Budda_Daibutsu_front_1885.jpg [online].
 1. FAYAZ, Tým. [cit. dne 29.5. 2019] Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Team_Queerala.jpg [online].