Finanční účetnictví podniku - Účetnictví podnikatelských subjektů
Jiřina Krajčová
Anotace

Výukový materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol. Publikace je zaměřena na problematiku účetnictví. Výukový materiál se věnuje základním principům vedení účetnictví v České republice. V publikaci jsou rozpracovány účetní postupy dle jednotlivých druhů majetků a zdrojů jejích krytí. Podrobně jsou rozebrány náklady a výnosy účetní jednotky, a to nejen z pohledu účtování, ale i ve vazbě na daňové aspekty. Dále se zabývá zdanění daní z příjmů právnických i fyzických osob. Prostor je věnován i problematice a zúčtování mezd zaměstnanců, včetně zdanění příjmů a odvodů pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Cíle

Cílem výukového materiálu je podání uceleného souboru znalostí o vedení účetnictví podnikatelských subjektů v České republice.

Klíčová slova
Účet, účetnictví, aktiva, pasíva, náklady, výnosy, výsledek hospodaření, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, dlouhodobý majetek, zásoby.
Datum vytvoření
23. 4. 2020
Časová dotace
32 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
ISBN 978-80-88418-12-2
Zdroje
 1. Červinka T. Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2018. Olomouc: ANAG, 2018. ISBN 978-80-7445-130-7.
 1. Dvořáková D. Finanční účetnictví a výkaznictví dle Mezinárodních standardů IFRS. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1950-1.
 1. Jílek J. a J. Svobodová. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013. Praha: GRADA Publishing, 2013. ISBN: 978-80-247-4710-1.
 1. Krajčová a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN: 978-80-747-8486-6.
 1. Marková, H. Daňové zákony 2019. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2274-5.
 1. Lošťák, M., Pelch, P. a Rindová I. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti. 27. vyd. Olomouc: ANAG, 2019. ISBN 978-80-7554-191-8.
 1. Pilátová, J. Zákon o účetnictví 2017. Praha: GRADA Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0430-7.
 1. Sedláček, J. aj. Dušek, Daňová evidence podnikatelů 2017, Praha: GRADA Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0424-6.
 1. Skálová, J. Podvojné účetnictví 2017. Praha: GRADA Publishing, 2017. ISBN 978-80-248-3141-1.
 1. Šebestíková, V., Bařinová, D., Kryšková, Š., Krajčová, J. a K. Randová. Účetnictví podnikatelských subjektů II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3141-1.
 1. Šubrt, B. Abeceda mzdové účetní 2019. 29. vyd: Olomouc: ANAG, 2019. ISBN 978-80-7554-189-5.
 1. Vančurová, A. – Láchová, L. Daňový systém ČR 2018. 14 vyd. Praha: Vox, a. s. ISBN 978-80-87480-63-2.
 1. Ženíšková, M. Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, dobrovolně důchodově pojištěných: s komentářem a příklady k 1. 1. 2018. 8 vyd. Olomouc: ANAG, 2018. ISBN 978-80-7554-127-7.